Vispārīgā informācija

2006.gada 27.februārī tika noslēgts Saprašanās memorands starp Šveices Konfederācijas padomi un Eiropas Kopienu par Šveices finansiālās palīdzības novirzīšanu 12 jaunajām Eiropas Savienības dalībvalstīm ekonomisko un sociālo atšķirību mazināšanai. Līdz ar to, Latvijai kā vienai no jaunajām Eiropas Savienības dalībvalstīm tika piešķirts finanšu palīdzības apjoms 59,88 milj. Šveices franku apmērā (49,7 milj. euro pēc Latvijas Bankas noteiktā maiņas kursa ) Latvijas – Šveices sadarbības programmas īstenošanai.

Latvijas - Šveices sadarbības programma bija finansiālās palīdzības instruments, kas tika izmantots papildus Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finanšu palīdzībai, kā arī Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu palīdzībai. Šveices finanšu palīdzība papildina šīs programmas un koncentrējas, galvenokārt, uz tiem projektiem, kuri netiek finansēti vai tiek daļēji finansēti no citiem finanšu avotiem.

Latvijas – Šveices sadarbības programmā projektu īstenošana ir pabeigta līdz 13.06.2017.

Latvijas – Šveices sadarbības programma bija orientēta uz diviem mērķiem:

1. veicināt ekonomisko un sociālo atšķirību mazināšanos starp Latviju un progresīvākajām paplašinātās Eiropas Savienības dalībvalstīm, un

2. veicināt Latvijā ekonomisko un sociālo atšķirību samazināšanos starp dinamiskajiem pilsētu centriem un strukturāli vājiem perifērajiem reģioniem.

Latvijas – Šveices sadarbības programma sniedza ieguldījumu projektiem šādās jomās:

  • drošība, stabilitāte un atbalsts reformām;
  • vide un infrastruktūra;
  • atbalsts privātajam sektoram;
  • cilvēkresursu un sociālā attīstība;
  • atbalsts nevalstiskajām organizācijām.

Lai nodrošinātu Šveices finansiālās palīdzības ieviešanu, 2007.gada 4.decembrī ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.839 „Par Latvijas Republikas valdības un Šveices Konfederācijas padomes ietvarlīgumu par Latvijas–Šveices sadarbības programmas īstenošanu ekonomisko un sociālo atšķirību samazināšanai paplašinātajā Eiropas Savienībā” apstiprināts „Latvijas Republikas valdības un Šveices konfederācijas padomes ietvarlīgums par Latvijas – Šveices sadarbības programmas īstenošanu ekonomisko un sociālo atšķirību samazināšanai paplašinātajā Eiropas Savienībā”, kuru abas līgumslēdzējpuses parakstīja 2007.gada 20.decembrī. Ietvarlīgums nosaka pamatnosacījumus Latvijas – Šveices sadarbības programmas finansējuma piešķiršanai un izlietošanai, atbalstāmās prioritātes un to finansiālos asignējumus, kā arī atbildīgās institūcijas par Latvijas – Šveices sadarbības programmas administrēšanu.

 

In English