Vispārīgā informācija

Latvijas – Šveices sadarbības programmā projektu īstenošana tika pabeigta 13.06.2017.

Šveices kompetentās iestādes oficiāli noslēdza Šveices programmu 20.12.2017.

Projektu rezūltati: Kopsavilkums par Latvijas un Šveices sadarbības programmas 2007-2017 (Šveices programma) ieviešanu Latvijā

Latvijas - Šveices sadarbības programma bija finansiālās palīdzības instruments, kas tika izmantots papildus Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finanšu palīdzībai, kā arī Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu palīdzībai. Šveices finanšu palīdzība papildina šīs programmas un koncentrējas, galvenokārt, uz tiem projektiem, kuri netiek finansēti vai tiek daļēji finansēti no citiem finanšu avotiem.

Latvijas – Šveices sadarbības programma bija orientēta uz diviem mērķiem:

1. veicināt ekonomisko un sociālo atšķirību mazināšanos starp Latviju un progresīvākajām paplašinātās Eiropas Savienības dalībvalstīm, un

2. veicināt Latvijā ekonomisko un sociālo atšķirību samazināšanos starp dinamiskajiem pilsētu centriem un strukturāli vājiem perifērajiem reģioniem. 

 

 Kopsavilkums par Latvijas un Šveices sadarbības programmas 2007 – 2017  (Šveices programma) ieviešanu Latvijā

 

·         Projektiem pieejamais finansējums – 56,8 milj. CHF (~48,5 milj. EUR*, no kuriem reāli investēti 55,4 milj. CHF (~47,3 milj. EUR*) jeb 97%

 

·         Īstenoti 12 projekti

 

 

·         Programma noslēgta 20.12.2017.

 

 

 

                                               

Projektos investētais Šveices piešķīrums sadalījumā pa atbalsta jomām

55,4 milj. CHF (~47,3 milj. EUR)

 

 


* Donorvalsts atmaksātā summa Šveices frankos konvertēta uz euro, piemērojot Latvijas bankas noteikto Šveices franka valūtas konvertācijas kursu (1 EUR=1,1718 CHF) uz 02.01.2018. (informācijas avots “Informatīvais ziņojums par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju progresu līdz 2017. gada 31. decembrim un 2018. gada februāra ikmēneša operatīvā informācija”, pieejams tīmekļa vietnē www.esfondi.lv sadaļā “Ziņojumi Ministru kabinetam un Saeimas komisijām”// https://www.esfondi.lv/upload/00-informativie-zinojumi/fmzin_230218_es_fondi.pdf)

 

In English