Prioritārās jomas un finansējums

     

 Nr. 

 Apakšprioritāte

Ieviešanas veids, mērķi un iespējamās aktivitātes

  Pieejamais finansējums

Miljonos CHF

 Miljonos EUR*

 1. Drošība, stabilitāte un atbalsts reformām

 1.Reģionālās attīstības iniciatīvas attālos vai mazattīstītos reģionos

 1. mērķis: Stiprināt struktūru un kapacitāti reģionālā un pašvaldību līmenī.

Ieviešanas veids - Individuālais projekts

Iespējamās aktivitātes:

1.Pašvaldību transporta sistēmas analīze pēc administratīvi-teritoriālās reformas īstenošanas un situācijas uzlabošanai veicamo aktivitāšu noteikšana;

2.Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolnieku transportēšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus;

3.Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs.

 16,15 13,3

2. mērķis: Atbalstīt jaunatnes attīstību.

Ieviešanas veids - Programma

Iespējamās aktivitātes:

1.Jaunatnes iniciatīvas reģionos: skolnieku apmaiņa, pasākumi jaunatnes mobilizēšanai, apmācību kursi (piemēram, datorapmācība), darba tirgus u.c.;

2.Sociālo darbinieku apmācība atbalsta sniegšanā jauniešiem krīzes situācijās.

 4 3,29
 2. Tiesu varas modernizācija

 Ieviešanas veids - Individuālais projekts

Mērķis: Uzlabot tiesu sistēmas darbību un taisnīgas tiesas pieejamību.

Iespējamās aktivitātes:

1. Tiesu pārvaldes optimizācija, tai skaitā tiesu procesu pilnveidošana, izmaksu vadība, elektronisko līdzekļu izmantošanas nostiprināšana, tiesvedības pilnveidošana, videotulkojumu ieviešana un personāla kapacitātes celšana;

2. Taisnīgas tiesas pieejamības uzlabošana, tai skaitā pilsoņu informēšana (izglītošanas kampaņas, brošūras u.c.), pieejas izmaksu samazināšana un fiziskās pieejamības uzlabošana.

 8 6,59

2. Vide un infrastruktūra 

 3.Pamata infrastruktūras rehabilitācija un modernizācija

 Ieviešanas veids - Individuālais projekts

Mērķis: Uzlabot vidi, lai paaugstinātu dzīves standartus un veicinātu ekonomisko attīstību.

Iespējamās aktivitātes:

1.Bīstamo atkritumu izgāztuvju rekultivācija;

2.Bīstamo atkritumu apsaimniekošana;

3.Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija.

13  10,71

 3. Atbalsts privātajam sektoram

 4. Uzlabots finansiālā sektora regulējums un piekļuve finansējumam

 1. Mērķis: Atbalstīt Acquis Communautaire efektīvu ieviešanu un izpildi, kas vērsta uz uzņēmumu finanšu pārskatiem.

Ieviešanas veids - Individuālais projekts

Iespējamās aktivitātes: Institucionālās un regulējošās kapacitātes stiprināšana attiecībā uz uzņēmumu sektora finanšu pārskatu sagatavošanu un auditēšanu nacionālajā līmenī.

2. Mērķis: Nodarbinātības veicināšana, atbalstot privāto sektoru.

Ieviešanas veids - Individuālais projekts

Iespējamās aktivitātes: Mikrokreditēšanas programma maziem un mikro uzņēmumiem un pašnodarbinātām personām.

 9,467,79 

 4. Cilvēkresursu un sociālā attīstība

 5. Pētniecība un attīstība

 Mērķis: Stiprināt zinātnisko potenciālu, palielinot izglītības pieejamību, un stiprināt izpēti ar atsevišķu veicināšanas programmu palīdzību.

Iespējamās aktivitātes:

Ieviešanas veids - Īpašā atbalsta forma

1.Stipendiju piešķiršana pētniecības darbam Šveicē (doktorantiem un jaunajiem zinātniekiem) (2,28 milj. CHF);

Ieviešanas veids - Grantu shēma

2.Īstermiņa granti Šveices pētniekiem lekciju lasīšanai un pieredzes apmaiņai Latvijas augstskolās/zinātniskajās institūcijās (0,22 milj. CHF).

 2,32 1,90

 5. Īpaši asignējumi

Nevalstisko organizāciju (NVO) fonds

Ieviešanas veids - Grantu shēma

Mērķis: Veicināt pilsoniskās sabiedrības kā nozīmīga attīstības līdzdalībnieka ieguldījumu ekonomiskajā un sociālajā saliedētībā.

Iespējamās aktivitātes: Mazo projektu grantu shēma(s), kas paredzēta(s) pilsoniskajai sabiedrībai/NVO, lai atbalstītu galvenokārt sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanu, kā arī organizāciju vides sakārtošanu, tādējādi ļaujot stiprināt organizāciju kapacitāti.

 3,5 2,88
Tehniskās palīdzības fonds (ieskaitot Projektu sagatavošanas fondu)

 Ieviešanas veids - Īpašā atbalsta forma

Latvijas - Šveices sadarbības programmas administrēšana no Latvijas puses, tai skaitā sagatavošana, īstenošana, uzraudzība un novērtēšana, kā arī atbalsts gala projektu iesniegumu sagatavošanai.

 0,27 0,22
Šveices programmas administrēšana un CRUS** vadības izmaksas

Latvijas - Šveices sadarbības programmas administrēšana no Šveices puses.

CRUS Vadības izmaksas Stipendiju fonda administrēšanai

 3,18 2,61

Kopējais Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējums

59,88

49,29

 *Valūtas kurss pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa 1 EUR = 1.2192 CHF 15.07.2014.
 ** Šveices institūcija - the Rectors' Conference of the Swiss Universities.
  In English